Du đấu nước ngoài

Hằng năm CLB chúng tôi du đấu nước ngoài (2 lần) tại Đông Nam Á và Châu Âu.

Chia sẻ bài viết này